ވާހަކަ

ތަހުޒީބު

19 މެއި 2014 - 23:03
0 ޚިޔާލު

އަހަރެންގެ ފައިގެ ބޮޑުވާއިނގިލިން ފަށައިގެން ބޮލުގެ އިސްތައްޓާއި ހަމައަށް ނަޒަރު ހިންގާލައެވެ. ފަހަރެއްގެ މާލޭގެ ތަހުޒީބުވެފައިވާ މުޖުތަމަޢުގައި މިއީ އާންމު ކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ. އެކަމަކު އެމީހުންގެ އެ ބޭޙުދާ ނަޒަރުތައް އަހަންނަށް އުނދަގޫ ކުރަމުންދިޔައެވެ

ވާހަކަ - ލޯބި އޭގެ އިންތިހާ (ނަވާރަވަނަ ބައި)

12 ޖޫން 2012 - 11:32
46 ޚިޔާލު

ފާއިތުވަމުންދިޔަ ކޮންމެ ސިކުންތަކުވެސް އެޒުވާނާގެ ނަޒަރު ސީދާވެފައިވަނީ ލަމްހާއަށެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި އޭނާ އެއިނީ ލަމްހާގެ ރީތިކަމާއި

ވާހަކަ - ލޯބި އޭގެ އިންތިހާ (އަށާރަވަނަ ބައި)

08 ޖޫން 2012 - 12:20
12 ޚިޔާލު

މިހާރު އަދުހަމް އޮފީހުން މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ނަގައިގެން ގޭގައި މާއިޝާގެ ގާތުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރާތާވެސް ދެތިން ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ.

ވާހަކަ - ލޯބި އޭގެ އިންތިހާ (ސަތާރަވަނަ ބައި)

05 ޖޫން 2012 - 12:51
14 ޚިޔާލު

ހަވީރު އަދުހަމާއި މާއިޝާ ކްލިނިކަށް ދިޔައީއްސުރެ، ޙަސީނާއާއި ޒުހޫރު ތިބީ އިންތިޒާރުގައެވެ. ޙަސީނާ އިންނަނީ މާއިޝާ ގުޅާފާނޭ ކަމަށް

ވާހަކަ - ލޯބި އޭގެ އިންތިހާ (ސޯޅަވަނަ ބައި)

01 ޖޫން 2012 - 13:53
16 ޚިޔާލު

އެދުވަހު ޒީހާން ބައްޕަމެން ގެއަށް ގޮސް، ކޮއްކޮ ލަމްހާއާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން، ފުރާނެ ވަކި ދުވަހެއްވެސް ކަނޑައެޅިއެވެ. އަދުހަމާ

ވާހަކަ - ލޯބި އޭގެ އިންތިހާ (ފަނަރަވަނަ ބައި)

29 މެއި 2012 - 12:36
12 ޚިޔާލު

ޙަޤީޤަތުގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ އުފާތަކަށް އަރައިގަތުމަކީ އޭނާ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. މާއިޝާއަކީވެސް އޭނާފަދަ އިންސާނެކެވެ.

ވާހަކަ - ލޯބި އޭގެ އިންތިހާ (ސާދަވަނަ ބައި)

25 މެއި 2012 - 13:15
19 ޚިޔާލު

[އެކަމަކު ބުނަން އަދުހަމަކަށްވެސް ޙައްޤެއް ނޯންނާނޭ މާއިޝާއާ ދޭތެރޭ ތިގޮތަށް ކަންތައް ކުރާކަށް. ލަމްހާއަކީވެސް އަންހެނެއް.

ވާހަކަ - ލޯބި އޭގެ އިންތިހާ (ތޭރަވަނަ ބައި)

22 މެއި 2012 - 15:36
18 ޚިޔާލު

[ނާޒިމް...ހިނގާ ދާން...އަހަރެން ނާޒިމަށް ލަމްހާ ތަޢާރަފްކޮށްދޭނަން....އެކަމަކު ބުނަން، އެގެއަށް ގޮސް ނާޒިމް އަނގަ ގަދަކޮށްގެން

ވާހަކަ - ލޯބި އޭގެ އިންތިހާ (ބާރަވަނަ ބައި)

18 މެއި 2012 - 12:10
21 ޚިޔާލު

[އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ޒީހާންކަހަލަ މަޑުމައިތިރި ސްމާޓް ފިރިހެނެއް....މިބުނީ އަހަރެންގެ ހުވަފެނަކީ ޒީހާންއޭ......] ޒީހާނާ އެއ

ވާހަކަ - ލޯބި އޭގެ އިންތިހާ (އެގާރަވަނަ ބައި)

15 މެއި 2012 - 11:12
12 ޚިޔާލު

ކަންތައްވީ ހަމަ ދިމްނާ ހީކުރިގޮތަށެވެ. އެރޭވީ ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ރެޔަކަށެވެ. މާއިޝާގެ އުންމީދުތަކުގައި ކުލަ ޖެއްސުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނީ، އެރޭގެ ބޯ

ވާހަކަ - ލޯބި އޭގެ އިންތިހާ (ދިހަވަނަ ބައި)

11 މެއި 2012 - 12:51
8 ޚިޔާލު

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހަތެއްޖަހާއިރު މަންމަ ބެޑް ކޮފީއަކާއެކު އައިސް ދޮރުގައި ޓަކިޖަހާނެއެވެ. ޚިޔާލުތަކަކަށްފަހު، އަދުހަމް

ވާހަކަ - ލޯބި އޭގެ އިންތިހާ (ނުވަވަނަ ބައި)

08 މެއި 2012 - 12:31
13 ޚިޔާލު

ފަހުގެ ތާރީޚްގައި ވަރަށް މަދުން ނޫނީ މިފަދަ ޙަފްލާތައް، ގޭގެ ގޯތިތެރޭ ބާއްވާތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް އިސްކަންދެނީ

ދިޓީވީއަށް ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް!