ސިޔާސީ

ޕީޖީގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ މައްސަލަ

20 އޭޕްރީލް 2014 - 16:00
0 ޚިޔާލު

ހުސްވެފައިވާ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ދެން ނަންފުޅެއް ފޮނުއްވޭވަރުވާނީ ކުރިއަށްއޮތް، އަށާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ރައީސްގެ ޖަޕާން ދަތުރުފުޅު

16 އޭޕްރީލް 2014 - 15:06
0 ޚިޔާލު

ޖަޕާނަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑެތި، ދީލަތި އެހީތައް ވެދީފައިވާ، ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ވަރަށް މުހިިންމު ބައިވެރިއެއްކަމަށާއި، ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުމަށް ވެދެއްވާފައިވާ

ތަސްމީނުގެ ޢާއިލާ އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކަށް

16 އޭޕްރީލް 2014 - 15:03
0 ޚިޔާލު

ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އެންމެބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ޑީއާރުޕީގެ ކުރީގެ ލީޑަރ އަހުމަދު ތަސްމީން ޢަލީއާއި، އޭނާގެ ޢާއިލާގެ ބައެއް މެމްބަރުން

އާސަންދައިގެ ދަށުން ކިޑްނީ ބަދަލުކުމުގެ ޚަރަދު ދިނުން

03 އޭޕްރީލް 2014 - 21:54
0 ޚިޔާލު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާގޮތަށް، ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރުމަށް ދާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ ދަށުން

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ 4 މީހެއް

03 އޭޕްރީލް 2014 - 21:53
0 ޚިޔާލު

ޑްރަގް ކޯޓުގައި ހިންގާ ޝަރީއަތަކަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ މިހާތަނަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާ ހަތަރު މީހަކު ހޯދުމަށް

ޕާކިސްތާނަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރުގެ މަޤާމު

03 އޭޕްރީލް 2014 - 21:52
0 ޚިޔާލު

ރާއްޖެއިން ޕާކިސްތާނަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޫސާ އަލީ ޖަލީލު އައްޔަންކުރުމަށް

އެމްޑީޕީ އަލުން ރިފޯމް ކުރުން

03 އޭޕްރީލް 2014 - 21:44
0 ޚިޔާލު

ނިމިދިޔަ ތިން އިންތިޚާބުންވެސް އެމްޑީޕީ ފެއިލްވުމާ ގުޅިގެން އެ ޕާޓީގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމާއި، ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި

ޕީޖީ އޮފީހުގެ ކަންބޮޑުވުން

03 އޭޕްރީލް 2014 - 21:42
0 ޚިޔާލު

ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހުރެ ފާއިތުވެދިޔަ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަލައިނުގަނެ، ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް ނުވަ މައްސަލަ އަނބުރާ

ނިމިދިޔަ މަޖިލީސް އިންތިޚާބު

02 އޭޕްރީލް 2014 - 22:54
0 ޚިޔާލު

ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގައި ފައިސާއަށް ވޯޓް ގަތުމަށްފަހު، ވޯޓްގެ ސިއްރުކަން ނަގާލާ

ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ ބިލް ތަސްތީޤުކުރުން

02 އޭޕްރީލް 2014 - 22:42
0 ޚިޔާލު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި ފާސްކުރައްވާފައިވާ އާ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ ބިލް ތަސްދީޤުކުރެއްވުމަށް،

މެމްބަރު ހަމްޒާ ލޯނު ނުދައްކާމައްސަލަ

02 އޭޕްރީލް 2014 - 22:38
0 ޚިޔާލު

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ހަމްޒާ އާއި

އެމްޑީޕީގެ ކުރިމަގު

02 އޭޕްރީލް 2014 - 22:36
0 ޚިޔާލު

ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެންމެފުރަތަމަ އުފެދުނު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް

ދިޓީވީއަށް ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް!