ސިޔާސީ

ޝިހާބާއި، ޝިފާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ

22 އޭޕްރީލް 2014 - 15:38
0 ޚިޔާލު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު މުހައްމަދު ޝިހާބް އާއި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށެހެޅި މައްސަލަ، އަނބުރާ ގެންގޮސްފިއެވެ. މި މައްސަލަ

މޫސާ އަލީ ޖަލީލު އަންޔަންކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

22 އޭޕްރީލް 2014 - 15:31
0 ޚިޔާލު

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޕާކިސްތާނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމަށް މޫސާ އަލީ ޖަލީލު އައްޔަންކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ސަރުކާރުން ވިއްކާ ގޯތިގެދޮރުން ޖީއެސްޓީ ނުޖެހޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލަހު ހުށައަޅައިފި

21 އޭޕްރީލް 2014 - 16:12
0 ޚިޔާލު

އަންނަ މޭ މަހުން ފެށިގެން،، ވިއްކާ ގޯތިގެދޮރުން ޖީއެސްޓީ ނެގުމަށް ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ވިއްކާ ފްލެޓާއި ގޯތި ގެދޮރުން ޖީއެސްޓި ނަގަން ނުޖެހޭގޮތަށް މުދަލާ ޚިދުމަތުގެ

ރައީސްގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށައެޅި އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި

21 އޭޕްރީލް 2014 - 16:07
0 ޚިޔާލު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މި އިސްލާޙަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓްގެ ގާނޫނަށް ހުށައެޅި އިސްލާހު ފާސްކޮސްފި

21 އޭޕްރީލް 2014 - 16:03
0 ޚިޔާލު

އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެ ގާނޫނަށް ހުށައެޅި އިސްލާހު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މިއަދު އޮތް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މި ބިލަށް ވޯޓަށް އެހުމުން މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައިވަނީ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން 3 ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފި

21 އޭޕްރީލް 2014 - 15:58
0 ޚިޔާލު

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިއަހަރަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ތިން ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން

ޕީޖީގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ މައްސަލަ

20 އޭޕްރީލް 2014 - 16:00
0 ޚިޔާލު

ހުސްވެފައިވާ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ދެން ނަންފުޅެއް ފޮނުއްވޭވަރުވާނީ ކުރިއަށްއޮތް، އަށާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ރައީސްގެ ޖަޕާން ދަތުރުފުޅު

16 އޭޕްރީލް 2014 - 15:06
0 ޚިޔާލު

ޖަޕާނަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑެތި، ދީލަތި އެހީތައް ވެދީފައިވާ، ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ވަރަށް މުހިިންމު ބައިވެރިއެއްކަމަށާއި، ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުމަށް ވެދެއްވާފައިވާ

ތަސްމީނުގެ ޢާއިލާ އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކަށް

16 އޭޕްރީލް 2014 - 15:03
0 ޚިޔާލު

ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އެންމެބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ޑީއާރުޕީގެ ކުރީގެ ލީޑަރ އަހުމަދު ތަސްމީން ޢަލީއާއި، އޭނާގެ ޢާއިލާގެ ބައެއް މެމްބަރުން

އާސަންދައިގެ ދަށުން ކިޑްނީ ބަދަލުކުމުގެ ޚަރަދު ދިނުން

03 އޭޕްރީލް 2014 - 21:54
0 ޚިޔާލު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާގޮތަށް، ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރުމަށް ދާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ ދަށުން

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ 4 މީހެއް

03 އޭޕްރީލް 2014 - 21:53
0 ޚިޔާލު

ޑްރަގް ކޯޓުގައި ހިންގާ ޝަރީއަތަކަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ މިހާތަނަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާ ހަތަރު މީހަކު ހޯދުމަށް

ދިޓީވީއަށް ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް!