ސިޔާސީ

ސީއެސްޓީއައިގެ ސީއީއޯކަމަށް އިލްހާމް

19 ޖުލައި 2014 - 21:13
0 ޚިޔާލު

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިނސްޓިޓިއުޓްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް

ޕީޖީގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރުން

19 ޖުލައި 2014 - 20:47
0 ޚިޔާލު

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޕީޖީގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނަގާ ވޯޓުގަ މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ

08 ޖުލައި 2014 - 16:59
0 ޚިޔާލު

މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ

އިތުރު މެންބަރުންތަކެއް މި ހަފުތާގެ ތެރޭ ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކުރައްވާނެ- އަދީބު

08 ޖުލައި 2014 - 16:55
0 ޚިޔާލު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިތުރު މެންބަރުންތަކެއް މިހަފުތާ ތެރޭ، ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ ޕީޕީއެމާ

ނަޝީދުގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދިނުން

08 ޖުލައި 2014 - 16:53
0 ޚިޔާލު

ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ބިލަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ވާހަކަ ދައްކަވަން

ސަރުކާރުގެ އިޤްތިސާދީ ސިޔާސަތު

29 ޖޫން 2014 - 20:45
0 ޚިޔާލު

މިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ދެމިއޮންނާނީ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކުރުމާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ބޭނުންވާ

މަޖިލީހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާ

29 ޖޫން 2014 - 20:41
0 ޚިޔާލު

މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމެޓީތައް އެކުލަވާލި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް މާދަމާގެ

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކެއް އުވާލުން

29 ޖޫން 2014 - 20:25
0 ޚިޔާލު

އެކަށީގެންވާގޮތުގަައި މަސައްކަތް ނުކުރާތީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކެއް އުވާލުމަށް

ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިހުގެ ވިޔަފާރި

29 ޖޫން 2014 - 20:23
0 ޚިޔާލު

ރަމަޟާން މަހު، ހެޔޮއަގުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މުދާ ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި

ބާ އެސޯސިއޭޝަން އުވާލުން

24 ޖޫން 2014 - 23:03
0 ޚިޔާލު

މަޝްހޫރު ޤާނޫނީވަކީލް ޙުސްނުއްސުޢޫދު އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުދައްދަވާފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ

ޖީއެމްއާރު އެއްބަސްވުން އުވާލި މައްސަލަ

24 ޖޫން 2014 - 23:00
0 ޚިޔާލު

އިސްތިއުފާދެއްވި ރައީސްގެ ސަރުކާރުން އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏަށް މާލޭ އިބްރާހީމް ނާސިރު

ޖޭއެސްސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު

24 ޖޫން 2014 - 22:54
0 ޚިޔާލު

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޖޭއެސްސީ އަށް އިންތިޚާބުކުރާ ބޭފުޅާކު ހޮވުމަށް

ދިޓީވީއަށް ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް!