ސިޔާސީ

ޑރ ޝަކީލާއަށް ރުހުންދިނުމުގެ މައްސަލަ

31 ޖުލައި 2014 - 20:49
0 ޚިޔާލު

ހެލްތް މިނިސްޓަރކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ޑރ މަރިޔަމް ޝަކީލާއަށް ރުހުންދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ހިންގުމަށް މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނަން - އިމްރާން

30 ޖުލައި 2014 - 21:35
0 ޚިޔާލު

ޢަދާލަތު ޕާޓީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަކޮށް، ދިވެހި ޤައުމު ބިނާކުރުމުގައި

ރައީސް ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގަ ފުރާވަޑައިގަތުން

30 ޖުލައި 2014 - 21:21
0 ޚިޔާލު

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ދެކަނބަލުން، ނުރަސްމީދަތުރުފުޅެއްގައި،

މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ނުވާ މެމްބަރުންގެ މުސާރައިން ބައެއް އުނިކުރުމާ ބެހޭ ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

30 ޖުލައި 2014 - 21:19
0 ޚިޔާލު

މަޤުބޫލު އުޒުރަކާ ނުލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ މެމްބަރުންގެ މުސާރައިން ބައެއް

ޑރ.ޝަކީލާ އަށް ރުހުންދިނުމުގެ މައްސަލަ

30 ޖުލައި 2014 - 21:17
0 ޚިޔާލު

ހެލްތް މިނިސްޓާރ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ޑރ.މަރިޔަމް ޝަކީލާއަށް

ޗައިނާ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން

30 ޖުލައި 2014 - 21:15
0 ޚިޔާލު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ އާއި ކުރިއެރުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން އަބަދުވެސް ލިބެމުންދާނޭކަމަށް ޗައިނާއިން

ރައީސް މައުމޫނު ރައީސް ޔާމީނާއި ބައްދަލުކުރުން

25 ޖުލައި 2014 - 22:13
0 ޚިޔާލު

ޕީޖީއަކު އައްޔަންކުރުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫނާއި ރައީސް ޔާމީނުގެ ހިޔާލުފުޅު ތަފާތުވެފައިވަނިކޮށް

ހުކުރު ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ރިޕޯޓް

25 ޖުލައި 2014 - 22:11
0 ޚިޔާލު

ރައީސް ޔާމިންގެ ވެރިކަމުގެ ބާރުތަކާއިމެދު އުފެދޭ ސުވާލު

ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަން ޖެހޭ ގަވައިދުތައް

25 ޖުލައި 2014 - 22:08
0 ޚިޔާލު

ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަން ޖެހޭ ގަވައިދުތަައް ނުހަދާ ކަމަށް ބުނެ ގައިދީ އަކު މަޖިލީހަށް

ޕީޖީ އައްޔަންކުރުން

22 ޖުލައި 2014 - 21:35
0 ޚިޔާލު

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޒް މައުމޫނާ އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ނިންމުމާއި ދެކޮޅަށް އެޕާޓީގެ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އައްޔަން ކުރުން

22 ޖުލައި 2014 - 21:33
0 ޚިޔާލު

މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އައްޔަން ކުރަން ޖެހޭ މުއްދަތު މިހާރު ފަހަނައަޅާ

މީޑިއާކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަލުން ހުޅުވާލުން

22 ޖުލައި 2014 - 21:31
0 ޚިޔާލު

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހޯމް މިނިސްޓްރީން

ދިޓީވީއަށް ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް!