ދިޓީވީއާއި ގުޅުމަށް

އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ދިޓީވީއާއި ގުޅުއްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯނާއި ފެކްސްގެ އިތުރުން އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ދިޓީވީއާއި ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނާ އެއްވެސް ކަމެއް ހިއްސާ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިމިވާ ފޯނު ނަމްބަރާއި ފެކްސް ނަމްބަރުގެ އިތުރުން އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން އަޅުގަނޑުމެންނާއި ގުޅޭނެއެވެ.

ދިޓީވީ
ގ. ޗަމްޕާ މޫން، ޑެއިޒީ މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު ނަމްބަރ: 3304555
ފެކްސް ނަމްބަރ: 3304666

އީމެއިލް:
news@dhitv.com.mv
marketing@dhitv.com.mv
info@dhitv.com.mv

ދިޓީވީއަށް ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް!