DhiTV

ޓްރާންސްފަރ މާކެޓް

ފަލްކާއޯ މެންޔޫއަށް އަދި ވެލްބެކް އާސެނަލަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ މޮނާކޯއަށް ކުޅެމުންއައި، ކޮލަމްބިއާގެ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ފޯވަޑް ރަޑަމެލް ފަލްކާއޯ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވެއްޖެ..

20 hours ago

*

ޒުވާނުންނާއި ކުށުގެ ވެށި

ޒުވާނުންނަށް ގިނަ ފުރުސަތުތައް ފަހިކުރަންޖެހޭ - ރައީސް

21 hours ago

*

ފުލުހުންނަށް 10 އަހަރު ފުރުން

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ މުއައްސަސާއެއް - ސީޕީ

2 days ago

*

ރިޟުވާން ގެއްލުނު މައްސަލަ

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ކުރި ހުރިހާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާޞު ދިނިން- ސީޕީ

2 days ago

*

މިނިވަން 50 ފާހަގަކުރުން

ބޭނުންވަނީ ވީހާވެސް ކުލަގަދަކޮށް މިމުނާސަބާ ފާހަގަކުރަން - އުމަރު

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ފަންސާސް އަހަރު ފުރޭ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަ ކުރާނެ ގޮތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޚާއްސަ ފޯރަމެއް

21 hours ago

*

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށިތާ 10 އަހަރު ފާހަގަކުރުން

މީހުން މެރުމާއި، ގޭންގުތައް ހުއްޓުވަން ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ދޭން ތައްޔާރު ވަނީ

2 days ago

*

އެސްއީޒެޑް ބިލް ތަސްދީޤުކުރެއްވުން

މިއަދު ތަސްދީގު ކުރެއްވި އެސްއީޒެޑް ބިލަށް މިރޭ 12:00 އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަން ފަށާނެ

2 days ago

*

ބީއެމްއެލް އިން ޑޮލަރު ވިއްކުން

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ހުރިހާ ބްރާންޗަކުން ޑޮލަރު ވިއްކަން ނިންމައިފި

2 days ago

*