ބާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަން ބަދަލުކުރަން އެންގުން

22 އޭޕްރީލް 2014 - 15:28
0 ޚިޔާލު

މޯލްޑިވްސް ބާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ހަދައިގެން ހިންގުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގައިފިއެވެ. ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން


އިޖްތިމާއީ

3 ކުންފުންޏަކަށް ހަލާލު ސެޓްފިކެޓް ދީފި

20 އޭޕްރީލް 2014 - 16:16
0 ޚިޔާލު

ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާމަހުގެ ބާވަތްތަކުގައި ހަލާލު ސެޓްފިކެޓް ޖެހުމަށް ތިން ކުންފުންޏަކުން އުފައްދާ ވިހި ބާވަތަކަށް ހަލާލު ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށްފިއެވެ. މިއަދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި

އިޖްތިމާއީ

ޤާނޫނޫ ތަންފީޒުކުރުމުގައި ތަފާތުކުރުމެއް ނޯންނާނެ - ޢުމަރު ނަސީރު

20 އޭޕްރީލް 2014 - 16:23
0 ޚިޔާލު

ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި އެއްވެސް މީހަކީ ތަފާތު މީހެއްނޫންކަމަށާ، އެހެންކަމުން އެއްވެސް މީހަކު ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރައްވާނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު

އިޖްތިމާއީ

މޯލްވެޓްސް ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން

20 އޭޕްރީލް 2014 - 16:19
0 ޚިޔާލު

ރާއްޖޭގެ މިލިޓަރީ ވެޓަރަންސްގެ ޖަމިއްޔާ، މޯލްވެޓްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން އިއްޔެ ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ބާއްވައިފިއެވެ. އެ ރިސޯޓުގެ އޯކިޑް ކޮންފަރެންސް


ވިޔަފާރި

ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2.78 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު

22 އޭޕްރީލް 2014 - 15:57
0 ޚިޔާލު

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ނިމިގެންދިޔައިރު، ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދޭއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް

ކުޅިވަރު

އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް މިރޭ ނިކުންނާނީ، ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް

22 އޭޕްރީލް 2014 - 15:50
0 ޚިޔާލު

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސްލީގް ސެމީފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގްގައި މިރޭ ޗެލްސީ އާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗަކީ އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ކުރިމަތިވާ ބޮޑު އިމްތިހާނެއްކަމަށް އެތްލެޓިކޯ

ދުނިޔެ

ދެކުނު ކޮރެއާގައި ބަންޑުންޖަހައިލި ފެރީން މަރުވިމީހުންގެ އަދަދު 108 ކަށް އަރައިފި

22 އޭޕްރީލް 2014 - 15:54
0 ޚިޔާލު

ބުދަދުވަހު، ދެކުނު ކޮރެއާގައި ހިނގި ފެރީއެއް ބަންޑުންޖަހައިލައި ހިނގި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 108 ކަށް އަރައިފިއެވެ. 476 މީހުންނާއެކު އިންޗިއޯން އިން ފުރައިގެން ޖޭޖޫ

ދިޓީވީއަށް ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް!